FAQS

FAQS

Que hem de tenir en compte alhora de comprar un habitatge

Quan finalment ens hem decidit per un habitatge i hem acordat el preu amb l’agència immobiliària haurem
de sol·licitar els tràmits següents:
1. Fotocòpia de l’escriptura de la propietat i la nota simple més recent i el número
del cadastre
2. Cèdula d’habitabilitat
3. Estatuts de la comunitat (si en té) i un resum de l’última junta de propietaris
4. Preu total de l’habitatge i les formes de pagament i les condicions generals
5. Dades de la hipoteca que s’ha de subrogar si és el cas
6. Últim rebut de l’impost de béns immobles
7. Certificat de domini i càrrega, que assegura que no hi hagi impagats
8. Fotocòpia del DNI del propietari

Quines despeses he de tenir en compte en comprar un habitatge

Despeses a càrrec del comprador
1. El preu de compra de l’habitatge.
2. Les despeses de l’escriptura del crèdit hipotecari, si n’hi ha.
3. L’IVA, el 10% del cost de l’habitatge si es tracta d’una obra nova o l’impost sobre transmissions
patrimonials si és un habitatge de segona mà (a Catalunya és del 10%).
4. La minuta del notari davant el qual s’atorga l’escriptura pública de compravenda.
5. Les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat i les despeses d’aquesta gestió, si la
fa un tercer.
6. Si se sol·licita un préstec hipotecari, hi ha unes despeses d’obertura del préstec.
7. Les despeses d’alta i/o canvi del titular dels serveis d’aigua, de llum, de gas, etc.
8. L’assegurança, com a mínim, dels riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i de
danys a tercers.

Quines despeses he de tenir en compte en vendre un habitatge

Despeses a càrrec del venedor
1. Les derivades de la cancel·lació del crèdit hipotecari(si existeix)
2. L’impost sobre l’increment del valor del terreny o la plusvàlua, en tots els casos.
3. Les derivades de la intervenció d’un agent immobiliari, en tots els casos.
4. Les derivades de l’obtenció dels documents que ha de lliurar el comprador.

Es necessari disposar de Cédul·la d’Habitabilitat i CEE (Certificat Energètic)
1. La cèdula d’habitabilitat, tant en habitatges nous com de segona mà.
Aquest document garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als
habitatges. En el cas dels habitatges de nova construcció, es verifica el compliment dels controls
de qualitat obligatoris en la construcció d’habitatges. La cèdula d’habitabilitat és imprescindible
per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas. Caduca als 15 anys de la seva
expedició i s’ha de tramitar novament quan transcorre aquest termini. En el cas dels habitatges
usats, l’ha de tramitar un/a tècnic/a (arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a).
2. El venedor de l’habitatge ha de lliurar el certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta energètica.

Qui paga els actes juridics documentats ?

A partir de l’entrada en vigor del nou Real Decret, això és el 10 de novembre de 2018, seran els bancs els
que hauran d’abonar l’impost d’Actes Jurídics Documentats

Que es la ITE

Consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-
ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el

deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. Una vegada obtingut
l’informe d’inspecció tècnica d’edificis (ITE), cal sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici a l’administració
competent. A Catalunya aquesta inspecció tècnica dels edificis es regeix pel Decret 67/2015 de 5 de maig

Que es lloguer amb opció a compra

El lloguer amb dret de compra és un contracte doble o mixt compost per dos subcontractes, un de lloguer i
un altre de compravenda. Aquesta modalitat permet al llogater viure arrendat a la vivenda un temps
determinat. Acabat el termini, tindrà dret a comprar-la per un preu acordat i del qual es descomptaran,
totalment o parcialment, les rendes del lloguer pagades fins al moment.

Sol·licitud de Contacte

    Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

    ACEPTAR
    Aviso de cookies
    CA ES EN